<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

» ผู้อำนวยการเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21
วันที่ 12 เดือนกันยายน 2565 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมกับอาจารย์วันวิสา ประมวล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อาจารย์ดุษฎี ศรีสองเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการพร้อมกับบุคลากรในโรงเรียน ได้เข้าร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์ดิจิทัลสำหรับการเรียนโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาและเยี่ยมชมห้องเรียนโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษา

ภาพ: นายสิทธิพงษ์ วงศ์คำจันทร์
ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์

12/09/2565
ผู้ดูแลระบบ
391