<< ย้อนกลับ

นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำ อสน.ม.เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม

» นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำ อสน.ม.เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 อ.วันเฉลิม คงเชื้อนาค หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ ได้นำนักเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอสน.ม.เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำและแนวร่วมในการสร้างฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานของ อสน.ม. ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขและเป็นแบบอย่างให้กับนิสิตในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีหัวข้อบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ อสน.ม. , ตระหนักรู้เรื่อง..โควิด19 , การตรวจคัดกรองโรคไตในวัยรุ่น , การจัดการความเครียดในวัยรุ่นและการเข้าถึงบริการ , การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและระบบการรายงานภาวะฉุกเฉินการแพทย์ และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ต่างๆด้านสุขภาพและการได้ฝึกทักษะปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้

ภาพ : อ.วันเฉลิม คงเชื้อนาค
ข่าว : อ.วันเฉลิม คงเชื้อนาค

เอกสารแนบ : File :20220926022612.jpg


26/09/2565
ผู้ดูแลระบบ
421