<< ย้อนกลับ

คณะ Supervisor Teams โครงการ IFTE ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

» คณะ Supervisor Teams โครงการ IFTE ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
คณะ Supervisor Teams โครงการ IFTE ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -10.30 น. คณะ Supervisor Teams โครงการ IFTE ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม นำโดย อาจารย์วิษณุ ทุมมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์สุกัญญา นนทมาตย์,อาจารย์ลัดดาวัลย์ กิ่งสีดา อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น และอาจารย์องอาจ ญาตินิยม  ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอาจารย์ศศินันท์ ละวิสิทธิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้เปิดชั้นเรียน และนำเสนอนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนรายวิชา วอลเลย์บอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเฉพาะที่ด้วยอุปกรณ์รูปทรงเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์” (Math Symbols Training)  เพื่อพัฒนาความแข็งแรง ความคล่องแคล่วว่องไวของกล้ามเนื้อขา
ในโอกาสนี้ อาจารย์วันวิสา ประมวล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลในการนิเทศการสอน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
 


14/06/2566
ประชาสัมพันธ์
427