<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการนำเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการนำเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการนำเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง นำโดยรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการ อาจารย์สัจจพงษ์ ญาตินิยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์สรคมน์ กมลภากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และนางสาวอรสา ไชยผง หัวหน้างานงบประมาณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26/06/2566
ประชาสัมพันธ์
283