<< ย้อนกลับ

สื่อเพื่อเผยแพร่สาระความรู้ด้านองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

» สื่อเพื่อเผยแพร่สาระความรู้ด้านองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. https://youtu.be/rDBMvgCFJIM

ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี https://youtu.be/Dzfe8Ce1s8A

 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย นางจุฑารัตน์ สุวารี ผอ.สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ  https://youtu.be/XKAC8rDHzWo

ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ https://youtu.be/8NGnlNZy4HI

ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ https://youtu.be/gOWSi6YWJZ0

ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล https://youtu.be/IU24674jaRk
ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย นายวันชัย รุจนวงศ์ https://youtu.be/BNvO61zUpUA16/06/2566
ประชาสัมพันธ์
148