<< ย้อนกลับ

งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติดโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดอบรมสารเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว&โรคเอดส์ในเด็กและวัยรุ่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

» งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติดโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดอบรมสารเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว&โรคเอดส์ในเด็กและวัยรุ่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566
งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติดโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดอบรมสารเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว&โรคเอดส์ในเด็กและวัยรุ่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการอบรม
และได้รับเกียรติจาก คุณเกศมุกดา ไตรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
คุณนิตยา ฤทธิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพ เป็นวิทยากร
เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีทักษะในการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการลดอัตราการติดต่อของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในช่วงวัยเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน และเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน


20/06/2566
ประชาสัมพันธ์
348