<< ย้อนกลับ

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการภายใต้งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

» ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการภายใต้งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการภายใต้งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ แก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและหัวหน้าโครงการพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงบประมาณโครงการและสามารถบริหารการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29/06/2566
ประชาสัมพันธ์
247