<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ) ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม เป็นค่ายที่มีความประสงค์ให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ) ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม เป็นค่ายที่มีความประสงค์ให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 22 - 23 เมษายน 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ) ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม เป็นค่ายที่มีความประสงค์ให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่  จะต้องเข้าค่ายเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปรับบุคลิกภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและ อาจารย์บุคลากรสถาบันการศึกษา สร้างให้นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อโรงเรียนและ ต่อประเทศชาติ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอรรตลักษณ์ ของโรงเรียน รวมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1PuU5luNZjfcMwgXDjW_VulJVjyfbz3NK?usp=sharing

 

23/04/2566
ประชาสัมพันธ์
157