<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ณ ห้องขงจื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในบร

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องขงจื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในบร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ณ ห้องขงจื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในบรรยายหัวข้อ “โรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ”
รูปเพิ่มเติมที่ 


https://drive.google.com/drive/folders/1uQr3YdrTkKeTEniHx0rKRSC0NIztTp45?usp=sharing

27/04/2566
ประชาสัมพันธ์
277