<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม )โดย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีผลการเรียนก้าวหน้าและผลการเรียนเป็นเลิศขึ้น

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม )โดย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีผลการเรียนก้าวหน้าและผลการเรียนเป็นเลิศขึ้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม )โดย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีผลการเรียนก้าวหน้าและผลการเรียนเป็นเลิศขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2566 ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการให้รางวัลแก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนก้าวหน้าและผู้มีผลการเรียนเป็นเลิศ  ทั้งนี้ นักเรียนจะได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จาก
สถานจริงซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจแก่นักเรียนได้พัฒนาผลการเรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

27/04/2566
ประชาสัมพันธ์
497