<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
นำนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”ประจำปี 2566 เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 10 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”ประจำปี 2566 เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 กับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดขุนพรมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”ประจำปี 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คนได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง
1. เด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน สาขาหัตศิลป์และทัศนศิลป์
2. เด็กหญิงภัทรภร นิลวรรณาภา
3. เด็กชายนิพพิชฌน์ วงศ์ใหญ่ สาขาคหกรรม
4 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พิลา
5. เด็กชายเดชศักดา โคชขึง


ข่าว : อ.ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน27/04/2566
ประชาสัมพันธ์
133