<< ย้อนกลับ

​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

» ​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมความรู้ ได้ทำความรู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อนก่อนเปิดภาคเรียน 2566 ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 24 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566  
ภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CfzQic3MhOa2dil7Uvf4li2-GhKnhEtT?usp=sharing03/05/2566
ประชาสัมพันธ์
812