<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2566

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะบริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมบุคลากร
เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2566

 09/05/2566
ประชาสัมพันธ์
375