<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปีการศึกษา2566

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา2566
 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2566


12/05/2566
ประชาสัมพันธ์
7881