<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้ารับเกียรติบัตรจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้ารับเกียรติบัตรจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน  
โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบ ณ วัดขุนพลดำริ (บ้านอุปราช)  ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

       ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
ได้นำนางสาวอธิป์กัญญา  เนืองเฉลิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปัจจุบันศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนและเพื่อเป็นเกียรติประวัติของนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง  อีกทั้งชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะในการเรียนของนักเรียน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนได้


 

31/05/2566
ประชาสัมพันธ์
485