<< ย้อนกลับ

 อธิการบดีลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» อธิการบดีลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันนี้ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ให้การต้อนรับ อธิการบดี มมส ลงตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงาน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings โดยมี รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) บรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับฟังสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานที่โดดเด่น ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคณาจารย์บุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ภาพ : อภิราม ทามแก้ว

02/06/2566
ประชาสัมพันธ์
244