<< ย้อนกลับ

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ Stro

» งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ Stro
วันที่ 2-10 กรกฎาคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ Stroud High School, the United Kingdom ในกิจกรรม Turing Scheme 2022-2023 ภายใต้ธีม The Role of Women in the World โดยตลอดทั้งโครงการ มีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
- 2-3 ก.ค. เยี่ยมชมวัดอรุณฯ ณ กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ณ บางแสน จ.ชลบุรี
- 5 ก.ค. ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติที่โรงเรียน
- 6 ก.ค. เข้าชั้นเรียน และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น วิชาพละ ศิลปะ เคมี ภาษาอังกฤษ แนะแนว เป็นต้น
- 7 ก.ค. กิจกรรมดำนา ณ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และเวิร์คช็อปศิลปะ ณ เฮือนสาวอีสาน โดยได้รับเกียรติจากคุณสิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย ศิลปินหญิงแห่งกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากร
- 8-9 ก.ค. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์และ Host Family Day
- 10 ก.ค. พิธีปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานในพิธี และยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จิระพร ชะโน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์, อ.ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.วันวิสา ประมวล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, อ.ดร.คมกริช ชาญณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน, คุณธัญสุต บริหารธนวุฒิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและนายกสมาคมผู้ปกครองและครู,
และคุณนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา รองประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1ekMy7Aanl0EdvuRUhEwlQpRIff2hk5Q6?fbclid=IwAR1NBpr5rHJr8_pnHf9f79LsgHW_7U9wmUoO12QvY9TEcn5kY8SEpLGUIeI

12/07/2566
ประชาสัมพันธ์
367