<< ย้อนกลับ

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการพิเศษและสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการธรรมะเดลิเวอร์รี่

» งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการพิเศษและสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการธรรมะเดลิเวอร์รี่
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการพิเศษและสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการธรรมะเดลิเวอร์รี่ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาศทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ ทำจิตใจให้สงบ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก และการปฏิบัติ ศาสนพิธี วันเริ่มต้น  7 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1nJ_zWVGOryW9UYOpIbH167i9idSQ_Yx8?usp=sharing


11/07/2566
ประชาสัมพันธ์
582