<< ย้อนกลับ

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น NETSAT READY 2023 สัญจร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

» ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น NETSAT READY 2023 สัญจร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 อาจารย์รมย์ธีรา ศิริพงศ์วรกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้ร่วมกับสถาบัน Bewise Academy จัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น NETSAT READY 2023 สัญจร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง SC3-410 ระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสร้างเสริมองค์ความรู้และความแม่นยำในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน นำโดย นายณยฎาษ์ ทิพยะอัศวภาคิน (พี่ป้อ) ติววิชาภาษาอังกฤษ นางสาวเกศจิรา บุญตระกูล (พี่เกศ) ติววิชาภาษาไทย พร้อมด้วยทีมวิทยากร จำนวน 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในโอกาสนี้ อาจารย์วันวิสา ประมวล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อกำหนดข้อตกลงและ ความร่วมมือเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการจัดติวให้นักเรียนร่วมกับทางสถาบันกวดวิชาในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งเนื้อหา 6 หัวข้อคือ 1) คลังคำศัพท์และเทคนิคการจำศัพท์ที่จำเป็นต่อการสอบ 2) องค์ประกอบข้อสอบ 3) ลำดับการเก็บคะแนนของข้อสอบแต่ละส่วน 4) เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification 5) เทคนิคการทำข้อสอบ Sentence completion 6) เทคนิคการทำข้อสอบ Reading ให้ทันเวลา และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษาไทย เนื้อหามี 9 หัวข้อคือ 1) ความหมายของคำ วลี ประโยค 2) ถ้อยคำหรือข้อความแสดงเจตนาต่างๆ 3) การสรุปใจความสำคัญ 4) ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 5) การอ่านตีความและประเมินคุณค่า 6) การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7) การใช้คำ วลี ประโยค และข้อความ 8) การใช้ภาษาในระดับต่างๆ 9) การเขียนย่อหน้า
บรรยากาศของโครงการติวเต็มไปด้วยเนื้อหาความรู้และเทคนิควิธีแก้โจทย์ปัญหาเพื่อตะลุยข้อสอบและกิจกรรมนันทนาการที่มีความสนุกสนาน คลายความเครียดให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการมีความสนใจ กระตือรือร้นและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของทีมวิทยากรเป็นอย่างดียิ่ง ให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม ฝ่ายส่งเสริมวิชาการขอร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ทุกคนในการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ และจะจัดโครงการติวดีๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้


17/07/2566
ประชาสัมพันธ์
207