<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอสน.ม.เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเ

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอสน.ม.เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเ
ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ส่งตัวแทนนนักเรียนจำนวน 10 คนโดยมีอ.วันเฉลิม คงเชื้อนาค หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพดูแลในการเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอสน.ม.เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำและแนวร่วมในการสร้างฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของ อสน.ม.ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขและเป็นแบบอย่างให้กับนิสิตในด้านการสร้างเสริมสุุขภาพ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้คือบทบาทหน้าที่อสน.ม.และการรายงานโรคระบาดภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม,กลุ่มอาการที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารของร่างกายที่ผิดปกติ (Metabolic Syndrome) อันสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนลงพุง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูงและการป้องกันในวัยรุ่น ,การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและระบบการรายงานภาวะฉุกเฉินการแพทย์ และ ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)

07/08/2566
ประชาสัมพันธ์
163