<< ย้อนกลับ

โครงการบริการวิชาการค่ายโค้ดดิ้ง สะเต็มศึกษาและดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่  3-5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก  ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

» โครงการบริการวิชาการค่ายโค้ดดิ้ง สะเต็มศึกษาและดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและสเต็มศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการบริการวิชาการค่ายโค้ดดิ้ง สะเต็มศึกษาและดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่  3-5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก  ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 125 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science)  เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  เพื่อนำเอาจุดเด่นของแต่ละวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะหรือการปฏิบัติจริงตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning  จนเกิดเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเรียกว่า สะเต็มศึกษา  (STEM EDUCATION) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  กิจกรรมการประดิษฐ์อุปกรณ์การวัดดาวอย่างง่าย  (STEM ASTRONOMY) กิจกรรมแผนที่เดินดิน  กิจกรรมการถ่ายภาพทางช้างเผือก (the Milky way) และกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ความรู้ด้านการศึกษาธรรมชาติในเขตเทือกเขาภูพานจากเจ้าหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
จ. สกลนครเป็นอย่างดี  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
เรื่อง :  อาจารย์วนิดา  ทัศภูมี
ภาพ :  ผู้เข้าร่วมโครงการ
 

08/02/2566
ประชาสัมพันธ์
146