<< ย้อนกลับ

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

» ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช กล่าวเปิดโครงการ โดยภายในโครงการได้มีการออกร้าน จัดกิจกรรม และการแสดงของชุมนุมต่าง ๆ อาทิ การเต้นลีลาส การแสดงดนตรีสากล และการขายขนม เครื่องดื่ม


08/02/2566
ประชาสัมพันธ์
418