<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายสะเต็ม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

» กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายสะเต็ม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายสะเต็ม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้ศึกษาทักษะสะเต็มทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี ได้ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ปฏิบัติการกลุ่มวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ การเรียนกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติ การบรรยายกำเนิดเอกภพวิทยา และการศึกษาทิศจาการสังเกตดวงดาว
ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1er29TEhGcehfgIz-fhwQ88kGLj-dK0Va?fbclid=IwAR1T-PVi9Fn0Gknf-JTBa5QrR2Uv4JR7phiQ1JDIZAKWt2dFA1dg9mD530E

 

10/02/2566
ประชาสัมพันธ์
145