<< ย้อนกลับ

การประชุมผ่านระบบออนไลน์กับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน Z.P.H.S. Ilavaram, Andhra Pradesh ประเทศอินเดีย

» การประชุมผ่านระบบออนไลน์กับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน Z.P.H.S. Ilavaram, Andhra Pradesh ประเทศอินเดีย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นำโดย อาจารย์นรานุช สีหนาทและอาจารย์นฤมล ช่วยกลาง ได้นำตัวแทนนักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์(SEM) จำนวน 12 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์กับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน Z.P.H.S. Ilavaram, Andhra Pradesh ประเทศอินเดีย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรม และวัฒนธรรมของทั้งประเทศไทยและประเทศอินเดีย 

นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 
1. เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์      ชั้นม.1/1
2. เด็กชายอึนเจ ยู      ชั้นม.1/1
3. เด็กหญิงธนธรณ์ กรรณรัตน์      ชั้นม.1/1
4. เด็กหญิงสุภาวิกา สิทธิบุ่น      ชั้นม.1/2
5. เด็กชายวีระศักดิ์ ดาบุตร      ชั้นม.1/2
6. เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ จูวัฒนสำราญ      ชั้นม.2/1 
7. เด็กชายกษิดิ์เดช บัวลาด      ชั้นม. 2/1
8. เด็กหญิงฐิติพร ภูลายยาว      ชั้นม.2/2
9. เด็กหญิงวรัทญา คุณโน      ชั้นม.2/2
10. เด็กหญิงธันยพร เก่งกว่าสิงห์      ชั้นม.3/1
11. นางสาวพัทธ์ธีรา เจียนมะเริง      ชั้นม.3/1
12. นายธราธิป ศิริธนพลไพบูลย์      ชั้นม.3/1

ข่าว: อาจารย์นรานุช สีหนาท
ภาพ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์

14/02/2566
ประชาสัมพันธ์
277