<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565
ได้แก่

1.เด็กหญิงกุลภัสสร์ญาณี ถาวรจิตร  
รางวัลเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญทองแดง ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
2.นางสาวพิชญ์สินี เขม้นการ
รางวัลเหรียญทองแดง ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
3.นายอภิวิชญ์ สุวัฒนศิลป์
รางวัลเหรียญทองแดง ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
4. เด็กหญิงนันทนัท สายกระสุน
รางวัลเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 

 


15/02/2566
ประชาสัมพันธ์
219