<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนโรงเรียนมัธยมทาคานาวะได ประชุมร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ณ  เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนโรงเรียนมัธยมทาคานาวะได ประชุมร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนโรงเรียนมัธยมทาคานาวะได ประชุมร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ณ  เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมด้วย อาจารย์วันวิสา ประมวล รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการและวิจัย ในนามผู้แทนผู้บริหารจากทางโรงเรียน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้  พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. อนุวัฒน์ วันทอง ผู้อำนวยการโครงการ วมว.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิชญ รัชตเวชกุล
รองผู้อำนวยการโครงการ วมว. ฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์  โชคเกื้อ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ 
ในนามผู้แทนผู้บริหารโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างนักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม ผู้แทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทาคานาวะได และ Mr. Tomomichi Katagiri  อาจารย์ใหญ่ พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมทาคานาวะได  มหาวิทยาลัยไทโก  ณ  เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
          ในการประชุมร่วมกันระหว่าง 2 โรงเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันทางด้านการศึกษา โดยมีประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนร่วมกัน  กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างศักยภาพการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และอาจรวมถึงด้านอื่นๆ อาทิ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ศิลปะ กีฬา และกิจกรรมร่วมหลักสูตรระหว่างโรงเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะนำสรุปการประชุมในครั้งนี้ไปจัดทำร่างข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ และจะดำเนินการจัดพิธีลงนามในช่วงเดือนตุลาคม  2566 นี้
          บรรยากาศในการประชุมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมทาคานาวะได เป็นอย่างดียิ่ง เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหารระหว่าง 2 โรงเรียน และนำเสนอข้อมูลของทางโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลพื้นฐาน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยผู้อำนวยการของทั้ง 2 โรงเรียน นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีต่อกัน และจะได้ดำเนินการจัดเตรียมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและบรรลุวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนระหว่างกันต่อไปในอนาคต
          โดยภายหลังจากการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมทาคานาวะได ได้นำผู้บริหารจากทางโรงเรียนและคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภายในห้องเรียน  นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนได้เป็นอย่างดี      


   
ข้อมูลข่าว : อ. วันวิสา  ประมวล28/02/2566
ประชาสัมพันธ์
302