<< ย้อนกลับ

ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีกำหนดจัดโครงการแทรก/แก้ไข Anchor EPD DAY Esports Play Dance 2023

» ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีกำหนดจัดโครงการแทรก/แก้ไข Anchor EPD DAY Esports Play Dance 2023

ในระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2566 งานกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีกำหนดจัดโครงการ EPD DAY Esports Play Dance 2023 เพื่อฝึกทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ด้านกีฬา E-Sports, การเต้น Cover Dance และการแต่งกาย Cosplay ซึ่ง E-Sports กำลังเป็นกีฬาน้องใหม่มาแรงเป็นที่นิยมในปัจจุบันให้กับนักเรียนที่มีความถนัดและมีความสนใจเป็นพิเศษ ได้มีสนามการแข่งขันที่เป็นมาตรฐาน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รู้จักกีฬา E-Sports ในฐานะเกมกีฬาที่ถูกบรรจุเป็นกีฬาสากล  และกลายเป็นศาสตร์ด้านวิชาการในระดับอุดมศึกษาที่มีการเปิดหลักสูตรรองรับถึง 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอีก 10 ประเทศทั่วโลก ในขณะเดียวกันการเต้น Cover Dance และการแต่งกาย Cosplay ก็เป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างเสริมประสบการณ์ในด้านที่นักเรียนถนัดและชื่นชอบ เพื่อต่อยอดให้นักเรียนได้ใช้แข่งขันต่อในเวทีภายนอกต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ทั้งสิ้น 16 ทีม ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Cover Dance จำนวน 8 ทีม และ จำนวนผู้เข้าร่วมประกวดการแต่งกาย Cosplay จำนวน  20 คน ผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัล เป็นถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตรลงนาม จากอธิการบดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียน ดังรายการผลการแข่งขันดังนี้
-รายการ E-Sports
          รางวัลชนะเลิศ        ได้แก่   Typhons      
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ได้แก่   Talun Esport
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ได้แก่   แอบเกาแต่เราเห็น
-รายการ Cover Dance
          รางวัลชนะเลิศ         ได้แก่   Various                           
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ได้แก่   Vinor 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ได้แก่   Accept
-รายการ Cosplay
          รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   นางสาวสุวัทนี มงคลวัจน์
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ได้แก่   นางสาวชมพูนุท แก่นดี
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ได้แก่   เด็กหญิงณัฐปภัสร์ จูวัฒนสำราญ
ข่าว : นางสาวกวิสรา  บุตรศรี
ภาพ : คณะกรรมการนักเรียน
รูปเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/dmsu.studentcommittee
https://drive.google.com/drive/folders/15MICW8mhl4NCHedczVdwPyFWaxClQECP?fbclid=IwAR1N61X1rUsgMeRWQm_CLSBF3ZDvBT0kQGHDKc0OIFTvYMZ1Bt4IeaEXAEA
https://drive.google.com/drive/folders/1-LWv3DvTBwpzl4vs5ZaeR7tKO8AyFafY?fbclid=IwAR0dgHoitGGaXUkHGSz_jJ3MCiPyhA0puMqJQdkdpq9ZVirhWar3l_LjFLY  

01/03/2566
ประชาสัมพันธ์
203