<< ย้อนกลับ

มอบเกียรติบัตรให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

» มอบเกียรติบัตรให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
วันที่ 8 มีนาคม 2566
 รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มอบเกียรติบัตรให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1 ปีการศึกษา นิสิตได้เรียนรู้ การทำงานกับบุคลากรต่าง ๆ ได้พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพทางวิชาชีพ ภายใต้การดูแลช่วยเหลือและร่วมรับผิดชอบร่วมกันระหว่างครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนและอาจารย์นิเทศก์ของนิสิต

08/03/2566
ประชาสัมพันธ์
330