<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช บรรยายเรื่องทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสร้างสรรค์
ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สัจจพงษ์ ญาตินิยม บรรยายเรื่อง แนวการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาใหม่
ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วันวิสา ประมวล บรรยายเรื่อง แนวทางบริหารจัดการด้านวิชาการ
กิจกรรมสันทนาการ โดยอาจารย์นิคม งามวิลัย 

05/04/2566
ประชาสัมพันธ์
348