<< ย้อนกลับ

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ ตัวแทนTO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม

» งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ ตัวแทนTO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ ตัวแทนTO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนต้นแบบTO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 29 เด็กหญิงศิริภัสสร สืทธิจันทร์เสน. นักเรียนชั้น ม.3/3

16/11/2566
ประชาสัมพันธ์
64