<< ย้อนกลับ

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคนต้นแบบด้านคุณธรรม และประพฤติตัวเป็นคนดี “คนดีศรีจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

» นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคนต้นแบบด้านคุณธรรม และประพฤติตัวเป็นคนดี “คนดีศรีจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคนต้นแบบด้านคุณธรรม และประพฤติตัวเป็นคนดี “คนดีศรีจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเภทเด็ก/เยาวชน อายุ 13-25 ปี จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม. กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 2 คน
คือ 1. เด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน นักเรียนชั้น ม. 3/3
และ 2. เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ นักเรียนชั้น ม. 2/1

ข่าว : งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน


16/11/2566
ประชาสัมพันธ์
83