<< ย้อนกลับ

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4  ของนักเรียนโครงการพิเศษ  Sci-Math Gifted.

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4 ของนักเรียนโครงการพิเศษ Sci-Math Gifted.
ในวันที่  4-5  สิงหาคม  2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4  ของนักเรียนโครงการพิเศษ  Sci-Math Gifted. ระดับชั้นม.4/1  และ ชั้นม. 4/2  เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง  จ.นครราชสีมา  และ  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.  จ.ปทุมธานี  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและประสบการณ์ในการเปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ทางด้านวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน  และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนระดับอุดมศึกษาต่อไป

เอกสารแนบ : File :20230807103625.png


07/08/2566
ประชาสัมพันธ์
247