<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการศึกษาแหล่งอารยธรรม English Outside the Box for SCiUS, 2023 เพื่อส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลั

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการศึกษาแหล่งอารยธรรม English Outside the Box for SCiUS, 2023 เพื่อส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลั
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการศึกษาแหล่งอารยธรรม English Outside the Box for SCiUS, 2023 เพื่อส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ วมว) ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฏาคม 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี-ยโสธร โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และโบราณคดีในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมากมาย เช่น ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าของเทศบาลเมืองยโสธร พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ชมพระธาตุก่องข้าวน้อย ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นเมืองอุบลราชธานีที่ชุมชนคนทำเทียนวัดพระธาตุหนองบัว ศึกษางานโบราณคดีเขตอีสานใต้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับกิจกรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ Mekhong nomad Organic Farm เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตด้านสังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณคดีในท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

ข้อมูลข่าวโดย : อ.ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์ อ.นรานุช สีหนาท


08/08/2566
ประชาสัมพันธ์
183