<< ย้อนกลับ

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ

» ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่โอลิมปิกวิชาการขึ้น ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566 เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในสาขาวิชาต่างๆ และฝึกเทคนิคในการทำข้อสอบ  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถได้สละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียนตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.00 น. มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 656 คน  โดยนักเรียนดังกล่าวจะนำความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบที่ได้รับไปใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) และดาราศาสตร์โอลิมปิก (ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย) ปีการศึกษา 2566
ณ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 นี้

ภาพ/ข่าว  อ. วนิดา  ทัศภูมี

08/08/2566
ประชาสัมพันธ์
190