<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ PRE-TCAS MSU ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ PRE-TCAS MSU ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ 
1. นางสาวชนัญธิดา โหรเวช
ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวม 4 วิชาสูงสุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
และ รางวัลรางวัลคะแนนสูงสุดวิชาเคมี
2. 
นางสาวอรอินทุ์ ตำปาน
รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาฟิสิกส์ 
โครงการ PRE-TCAS MSU ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย


21/08/2566
ประชาสัมพันธ์
132