<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด  โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม

» ขอแสดงความยินดีกับผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด
โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม

ด้านการบริหารจัดการระดับยอดเยี่ยม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ชื่อนวัตกรรม “CIPP Model แนวคิดในการบริหารงานเชิงระบบ เพื่อนำสู่  SATIT DMSU : Smart School Model” (รูปแบบริหารงานโรงเรียนอัจฉริยะ)
 
ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับยอดเยี่ยม
อาจารย์วันวิสา ประมวล  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ชื่อนวัตกรรม “การนิเทศ ติดตามและประเมินผลในยุคดิจิทัล ผสานแนวคิด IT-Based Assessment Model”
 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม
อาจารย์ศศินันท์ ละวิสิทธิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อนวัตกรรม “เครื่องหมายคณิต (Math Symbols Training) เพื่อสร้างความฟิตสมรรถภาพร่างกาย”
พัฒนาความแข็งแรง ความคล่องแคล่วว่องไวของกล้ามเนื้อขา ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวอลเลย์บอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 

23/08/2566
ประชาสัมพันธ์
62