<< ย้อนกลับ

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ได้รับทุนศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

» นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ได้รับทุนศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ระดับชั้น ม.6 ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี และทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี เต็มจำนวน จาก CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND COOPERATION เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนเล่าเรียนเต็มจำนวน ประกอบไปด้วย ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าที่พัก และเงินค่าครองชีพรายเดือน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติรับทุนจะต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนในระดับที่ตรงตามคุณสมบัติ และเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์จากทางมหาวิทยาลัยที่สมัคร โดยเข้าร่วมการพิจารณาร่วมกับนักเรียนผู้สมัครจากทั่วโลก ที่ผ่านมาในทุกปีมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตฯ ในระดับชั้น ม.6 ให้ความสนใจในการยื่นขอทุนการศึกษาดังกล่าวและได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

30/08/2566
พิราวรรณ สุพร
323