<< ย้อนกลับ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,00 บีทียู 30 เครื่อง

» รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,00 บีทียู 30 เครื่อง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) >> รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการแอร์แขวนใต้ฝ้า >> รายละเอียด
เอกสารประกวดราคา >> รายละเอียด

เอกสารแนบ : File :20230828063708.pdf


28/08/2566
ผู้ดูแลระบบ
47

* ไม่มีภาพ *