<< ย้อนกลับ

โครงการ Sci-Math Gifted. ได้จัดโครงการ ให้นักเรียนห้องโครงการ Sci-math gifted. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

» โครงการ Sci-Math Gifted. ได้จัดโครงการ ให้นักเรียนห้องโครงการ Sci-math gifted. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566โครงการ Sci-Math Gifted. ได้จัดโครงการ ให้นักเรียนห้องโครงการ Sci-math gifted. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของต่างประเทศในรายวิชาปัญหาพิเศษ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศและนำเสนอให้อาจารย์และเพื่อนๆได้รับฟังงานวิจัยที่หลากหลายและซักถามเพื่อนำไปใช้และประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป

11/09/2566
ประชาสัมพันธ์
229