<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่าง ๆ

» ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่าง ๆ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่าง ๆ  
- การประกวดวาดภาพโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ ปีที่ 9 ในหัวข้อ “Energy For All ได้รางวัลชมเชย
ได้แก่ ด.ญ.ภัทรภร นิลวรรณาภา นักเรียนชั้น ม.3/5

- การประกวดวาดภาพในหัวข้อ ‘แผ่นดินแห่งความสุข’ เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศิลป์ พีระศรีครั้งที่ 36 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้แก่ เด็กหญิงรุจิลาภา สมณะ ม. 1/5 

- แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส รอบคัดเลือก เพื่อคัดนักกีฬาตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับเขตการแข่งขันกีฬาที่ 4
1. นายณัฐชัย มีชัย ม.5/7
2. เด็กชายติณณ์ภพ ตุ้มปี่สุวรรณ ม.3/3
3. นายภูมิรพี พูลเพิ่ม ม.4/7
4. นายสิรวิชญ์ ยอดมงคล ม.6/7
5. เด็กหญิงนพรรษมณฑ์ มณีศรี ม.2/4

- เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2566. และ โครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ในงาน “160 ปี 160 ความดีเมืองมหาสารคาม”
-- เกียรติบัตรในฐานะสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดมหาสารคาม
1.เด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน
2.เด็กชายพรภูภาณ. มัชชิมา
3.เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์

-- เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดมหาสารคาม
สาขาทัศนศิลป์
1.นายชนฤทธ์ ชัยสุทธานนท์
2.เด็กชายนิพพิชฌน์. วงศ์ใหญ่
3.เด็กหญิงภัทรกร นิลวรรณาภา
สาขานาฏยศิลป์
1.เด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน
สาขาคหกรรมศาสตร์
1 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พิลา
2 เด็กชายธีราพร บุญมาก
3 เด็กชายเดชศักดา โคชขึง


https://drive.google.com/drive/folders/1gk0Cfg2Agk4s9auiZaLcbB3As1VP3ode?usp=drive_link


20/09/2566
ประชาสัมพันธ์
159