<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย อาจารย์ทิพวรรณ พิลา นักเรียนและอาจารย์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2566.

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย อาจารย์ทิพวรรณ พิลา นักเรียนและอาจารย์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2566.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย อาจารย์ทิพวรรณ พิลา นักเรียนและอาจารย์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2566. และ โครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ในงาน “160 ปี 160 ความดีเมืองมหาสารคาม” โครงการระดมความคิดเห็นการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2568 ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม Soft Power สู่เมืองสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-เกียรติบัตรในฐานะสถานศึกษาผู้ให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
-เกียรติบัตร อาจารย์ผู้ให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
ได้แก่ อ.ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์. หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
-เกียรติบัตรในฐานะสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดมหาสารคาม
1.เด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน
2.เด็กชายพรภูภาณ. มัชชิมา
3.เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์
- เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดมหาสารคาม
สาขาทัศนศิลป์
1.นายชนฤทธ์ ชัยสุทธานนท์
2.เด็กชายนิพพิชฌน์. วงศ์ใหญ่
3.เด็กหญิงภัทรกร นิลวรรณาภา
สาขานาฏยศิลป์
1.เด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน
สาขาคหกรรมศาสตร์
1 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พิลา
2 เด็กชายธีราพร บุญมาก
3 เด็กชายเดชศักดา โคชขึง ข่าว : อ.ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์. งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน


19/09/2566
ประชาสัมพันธ์
22