<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น
ในโอกาสที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น  "อาจารย์ดีเด่น"
สาขารับใช้สังคม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖
และ
นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ในโอกาสที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น  "บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น"
กลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถมและมัธยม (สำนักงาน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

15/11/2566
ประชาสัมพันธ์
26