<< ย้อนกลับ

“ครูปะทะนักเรียน  ภาษาไทยเล่นใหญ่ผนวก 2 งาน เฮลั่นสนั่นฮอลล์  ครูโชว์เก๋านักเรียนโชว์เจ๋งสีสันวันสงกรานต์ในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ”

» “ครูปะทะนักเรียน ภาษาไทยเล่นใหญ่ผนวก 2 งาน เฮลั่นสนั่นฮอลล์ ครูโชว์เก๋านักเรียนโชว์เจ๋งสีสันวันสงกรานต์ในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ”
“ครูปะทะนักเรียน  ภาษาไทยเล่นใหญ่ผนวก 2 งาน เฮลั่นสนั่นฮอลล์  ครูโชว์เก๋านักเรียนโชว์เจ๋งสีสันวันสงกรานต์ในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ปิดฉากลงไปแล้วอย่างสวยงามกับงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 67 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นโดยได้รวมเอางานวันสุนทรภู่ผนวกเข้าด้วยกันภายใต้ชื่องาน “สาธิตฮ้องเอิ้นเชิญน้องหล่า  โฮมบุญผ้าป่ามหาสงกรานต์   ฮ่วมสืบสานประเพณีไทย”
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  มีขึ้นตั้งแต่วันที่  24 มิ.ย.-5 ก.ค. 67  มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางภาษาไทย  จำนวน  ๙  รายการ  ดังนี้  ๑.  การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ๒.  การประกวดอ่านออกเสียงร้อยกรอง  ๓.  การประกวดคัดลายมือ  ๔.  การแข่งขันเกมปริศนาผะหมี   ๕.  การแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธ์แท้ภาษาไทย และสุนทรภู่  ๖.  การแข่งขันแต่งกลอนสด  ๗. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ  ๘.  การประกวดเดินแฟนซีชุด  DIY อย่างสร้างสรรค์ ในธีมผ้าป่ามหาสงกรานต์  และ  ๙.  กิจกรรมการตอบคำถามออนไลน์เพื่อผ่านเกณฑ์และรับเกียรติบัตร 
โดยมีวัตถุประสงค์  คือ  1.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักในภาษาไทย และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  2.  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมไทย โดยเฉพาะวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่  และวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน   3.  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ  และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศที่สนุกสนาน  มีการออกร้าน  การแสดง  การละเล่น และมหกรรมดนตรีขับกล่อมตลอดทั้งงาน  ทั้งนี้ รองศาสตร์ตราจารย์ชัยสิทธิ์   สิทธิเวช  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวในช่วงท้ายของพิธีเปิดว่า  “ขอให้พวกเราทุกคนได้ภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยอันถือเป็นเอกลักษณ์ และเอกราชของชาติไทย  ขอให้ทุกคนได้อ่านวรรณกรรมอันถือเป็นรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาด้วยความสนุก  ความรู้  และเกิดปัญญา  ขอให้นักเรียนทุกคนฝึกฝนทักษะด้านภาษาไทยให้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว  ชำนาญ  เพื่ออนุรักษ์สืบสาน  สร้างสรรค์ภาษาไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป”
 
https://drive.google.com/drive/folders/1Gth8QcV8cRGV7vWoWfauWRr4apMC3S4b?usp=sharing

เพจกลุ่มสาระฯภาษาไทย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070473895278

 

09/07/2567
ประชาสัมพันธ์
349

* ไม่มีภาพ *