<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัลในโครงการเรียนรู้โค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding fot better life ) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัลในโครงการเรียนรู้โค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding fot better life ) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัลในโครงการเรียนรู้โค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding fot better life ) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะดิจิทัลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

08/07/2567
ประชาสัมพันธ์
26

* ไม่มีภาพ *