<< ย้อนกลับ

หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการอบรมการแพทย์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2567

» หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการอบรมการแพทย์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการอบรมการแพทย์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการเตรียมพร้อมทักษะการแพทย์เบื้องต้น ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์พื้นฐานในชีวิตประจำวันได้แก่ อ.นฉพ.ฉัตริน ศรีพล อ.นฉพ.จันทนา ศรีพราว และอ.นฉพ.เกียรติศักดิ์ ชัยพรม นักเรียนได้รับความรู้พร้อมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติทักษะการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น

https://drive.google.com/drive/folders/1rowVZny724PcVuGqkpzByTIXXMmu8DKw


10/07/2567
ประชาสัมพันธ์
38

* ไม่มีภาพ *