หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | หน่วยงานภายใน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT |
 
 
 
 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ จตุพร เพ็งชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 – 2546
2 รองศาสตราจารย์ อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 (รักษาการ)
3 นางสุชาดา ลดาวัลย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 – 2551
พ.ศ. 2552 (รักษาการ)
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา จิตต์จำนง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553 – 2556
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 – 2558 (รักษาการ)
พ.ศ. 2559 - 2561
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562-2564
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฤดี เชาวรัตน์ ผู้รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2564-2565 (รักษาการ)
8 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร :
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719872
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 043-719800 ต่อ 3301
 •   งานธุรการ 043-719800 ต่อ 3326
 •   ฝ่ายการเงิน 043-719800 ต่อ 3302,3303
 •   ฝ่ายพัสดุ 043-719800 ต่อ 3327
 •   ฝ่ายบุคคล 043-719800 ต่อ 3308
 •   ห้องสมุด 043-719800 ต่อ 3304
 •   ห้องแผนและประกันคุณภาพ 043-719800 ต่อ 3305
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 043-719800 ต่อ 3306
 •   ห้องทะเบียน 043-719800 ต่อ 3307
 •   กิจกรรมนักเรียน 043-719800 ต่อ 3309
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719800 ต่อ 3310
 •   ห้องแนะแนว 043-719800 ต่อ 3312

 • All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
No database selected