หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | หน่วยงานภายใน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT |
 
 
 
 

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ ภาพข่าว ข่าว ประเภทข่าว
1 หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการอบรมการแพทย์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
2 คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
ข่าว/กิจกรรม
3 “ครูปะทะนักเรียน ภาษาไทยเล่นใหญ่ผนวก 2 งาน เฮลั่นสนั่นฮอลล์ ครูโชว์เก๋านักเรียนโชว์เจ๋งสีสันวันสงกรานต์ในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ข่าว/กิจกรรม
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัลในโครงการเรียนรู้โค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding fot better life ) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ข่าว/กิจกรรม
5 งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมมือกับ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและตรวจสุขภาพประจำปี
ข่าว/กิจกรรม
6 กิจกรรม “พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณและประดับอินทรธนู ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่” วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
ข่าว/กิจกรรม
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรแลการสอน หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจั
ข่าว/กิจกรรม
8 สมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มอบเงินรางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ
ข่าว/กิจกรรม
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกันกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่องการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข่าว/กิจกรรม
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยฝ่ายงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการสังเกตการณ์ในโรงพยาบาลและทำกรณีศึกษา ณ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ฝ่ายงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองโครงการพิเศษ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ SEM ม.1 โครงการ SMG ม.4 โครงการ EG ม.4 และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับคณะแพทย์ศาสตร์ (Sci-Me
ข่าว/กิจกรรม
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 “เจ้ารามเกมส์” ครั้งที่ 2/2567
ข่าว/กิจกรรม
15 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากรในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
ข่าว/กิจกรรม
16 ฝ่ายงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำโครงการ Sci-Math.
ข่าว/กิจกรรม
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมงานในการแถลงข่าวสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9
ข่าว/กิจกรรม
18 กิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับนักเรียน 5/10
ข่าว/กิจกรรม
19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 9 จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี
ข่าว/กิจกรรม
20 . โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ ที โอ เอช มอเตอร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต
ข่าว/กิจกรรม
21 นักเรียนในโครงการ วมว. ได้รับรางวัล Outstanding Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15 (15th Science Research Conference, SRC15)
ข่าว/กิจกรรม
22 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชั้น ม.4 จำนวน 30 คน ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว/กิจกรรม
23 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการค่ายวิชาการสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ข่าว/กิจกรรม
24 โครงการ วมว.ร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิจัย นำนักเรียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าว/กิจกรรม
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
ข่าว/กิจกรรม
26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร (พัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 1)
ข่าว/กิจกรรม
27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา2567
ข่าว/กิจกรรม
28 ฝ่ายบริการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฎิบัติการต่าง ๆ
ข่าว/กิจกรรม
29 ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการบริการวิชาการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
30 ฝ่ายส่งเสริมวินัยนักเรียน ได้จัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
31 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี
ข่าว/กิจกรรม
32 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแห่กัณฑ์หลอน / ถวายกัณฑ์หลอนในโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2567
ข่าว/กิจกรรม
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47
ข่าว/กิจกรรม
34 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 56 ปี คณะศึกษาศาสตร์
ข่าว/กิจกรรม
35 ประกาศรางวัลการประกวดห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2566
ข่าว/กิจกรรม
36 ​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
ข่าว/กิจกรรม
37 งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV)
ข่าว/กิจกรรม
38 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร จัดโครงการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
39 ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศของรถราชการและรถยนต์ทั่วไปในจังหวัดมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
40 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ (ภาคเรียนที่2)
ข่าว/กิจกรรม
41 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าว/กิจกรรม
42 ​ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ทุกสาขาวิชา
ข่าว/กิจกรรม
43 งานนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้น ปีที่ 3 (นักเรียนชั้นม.6) จำนวน 56 นาย เข้ารับการฝึกวิชาทหารภาคสนาม ที่ มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าว/กิจกรรม
44 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินกาจัดโครงการค่ายจิตอาสาและพัฒนาตนเอง
ข่าว/กิจกรรม
45 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย ครั้งที่ 6 (Thai Teacher Open House 6th)
ข่าว/กิจกรรม
46 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ข่าว/กิจกรรม
47 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรม คืนราตรีสถาปนา ครบรอบ 27 ปี Colorful Lighting Celebration
ข่าว/กิจกรรม
48 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล สอบแข่งขันความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ สอบแข่งขันความรู้ science test ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
49 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้ส่งผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เรื่องนิวทัชนวัติวิถีบ้านปั้นหม้อ (New Touch Nawatvithi Ban Pan Mor) เข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน (T
ข่าว/กิจกรรม
50 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข่าว/กิจกรรม
51 งานกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็คซ์ มหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการแทรก/แก้ไข Anchor EPD DAY Esports Play Dance 2023
ข่าว/กิจกรรม
52 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น SPK OPEN HOUSE 2024
ข่าว/กิจกรรม
53 การแข่งขันร้องเพลงจีน 10 อันดับสุดยอดนักร้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
54 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรม
55 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้ารับพิธีมอบเกียรติบัตร จาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ รายการ
ข่าว/กิจกรรม
56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับคณะดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าว/กิจกรรม
57 27 ปี แห่งการสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
58 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญญาพร ทองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสรับโล่เกียรติยศ “ครูผู้มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง”
ข่าว/กิจกรรม
59 รางวัลสุดยอดนักอ่านตามจำนวนครั้งที่ยืม
ข่าว/กิจกรรม
60 ​ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ ม.ต้น (IJSO)
ข่าว/กิจกรรม
61 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการติวเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนสายชั้น ม.6
ข่าว/กิจกรรม
62 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
63 อ.ทิพวรรณ พิลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ เข้ารับรางวัล "คุรุสดุดี" จาก พลตำราจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร
ข่าว/กิจกรรม
64 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567
ข่าว/กิจกรรม
65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกรางวัล เด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567
ข่าว/กิจกรรม
66 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
67 ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
68 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ร่วมการเสวนา ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธีเอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ ประเทศไทยร่วมกับองค์กรการศึกษา Educatius ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข่าว/กิจกรรม
69 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ข่าว/กิจกรรม
70 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดสอบเพื่อเข้าเรียนต่อให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
71 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ 2566
ข่าว/กิจกรรม
72 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง รอบรองชนะเลิศ
ข่าว/กิจกรรม
73 กลุ่มสาระการเรียนเรียนศิลปะ ได้จัดโครงการ “DMSU VOICE นักร้องเสียงดี” เพื่อส่งเสริมความสามารถและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านการร้อง
ข่าว/กิจกรรม
74 ขอแสดงความยินดีกับทีม DMSU ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ “ผู้หญิง” และ “เพศสภาพเป็นหญิง” Women Thailand Cyber Top Talent 2023
ข่าว/กิจกรรม
75 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มมส. ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
76 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นประจำปี 2566
ข่าว/กิจกรรม
77 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญจิรา ใจกล้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ข่าว/กิจกรรม
78 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจัดโครงการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2566 โดยมีนักเรียนที่สมัคร นักธรรมตรีจำนวน 60 คน นักธรรมโทจำนวน 60 คน นักธรรมเอกจำนวน 10 คน
ข่าว/กิจกรรม
79 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดดำเนินโครงการสัมมนาการกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรม
80 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2566
ข่าว/กิจกรรม
81 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1
ข่าว/กิจกรรม
82 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าว/กิจกรรม
83 ประกาศนโยบายการจัดการคาบเรียนวันศุกร์และการลาหยุดของ ม.6
ข่าว/กิจกรรม
84 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
ข่าว/กิจกรรม
85 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2/2566
ข่าว/กิจกรรม
86 ขอแสดงความชื่นชมและยินดี การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าว/กิจกรรม
87 ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ติว ม.3 เทคนิคพิชิตโจทย์)
ข่าว/กิจกรรม
88 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมตั้งองค์
ข่าว/กิจกรรม
89 งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ ตัวแทนTO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
90 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ
ข่าว/กิจกรรม
91 ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการสอบเสริมปัญญาสังคมศึกษา
ข่าว/กิจกรรม
92 ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ในวันนวมินทรมหาราช (13 ตุลาคม 2566)
ข่าว/กิจกรรม
93 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ข่าว/กิจกรรม
94 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้ารับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคนต้นแบบด้านคุณธรรม และประพฤติตัวเป็นคนดี “คนดีศรีจังหวัดมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
95 ​รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์วันวิสา ประมวล ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนได้แก่ ด.ช.คณิศร ภาคสุชล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ข่าว/กิจกรรม
96 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยท่านผู้อำนวยการ รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช เป็นผู้แทนรับมอบเงินจากสมาคมผู้ปกครองและครู และบริษัท ภูมิปภัทร จำกัด
ข่าว/กิจกรรม
97 กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ในกิจกรรมมอบธงชาติไทยให้กับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทย
ข่าว/กิจกรรม
98 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่าง ๆ
ข่าว/กิจกรรม
99 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย อาจารย์ทิพวรรณ พิลา นักเรียนและอาจารย์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2566.
ข่าว/กิจกรรม
100 แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” สาธิต มช.
ข่าว/กิจกรรม
101 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่างๆ จำนวน 3 รายการ
ข่าว/กิจกรรม
102 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปคว้ารางวัล การประกวดวาดภาพในหัวข้อ ‘แผ่นดินแห่งความสุข’ เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศิลป์ พีระศรีครั้งที่ 36
ข่าว/กิจกรรม
103 ​ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดกิจกรรมติว IELTS เพื่อติวความรู้ทางการศึกษาแก่กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย
ข่าว/กิจกรรม
104 โครงการ Sci-Math Gifted. ได้จัดโครงการ ให้นักเรียนห้องโครงการ Sci-math gifted. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ข่าว/กิจกรรม
105 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยขึ้น เพื่อเป็นการอบรมให้นักเรียนได้เป็นเเกนนำในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ข่าว/กิจกรรม
106 งานวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กิจกรรม “รุ่นพี่พบรุ่นน้อง” เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับฟังข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเลือกสายการเรียนในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข่าว/กิจกรรม
107 งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV)
ข่าว/กิจกรรม
108 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ SCINECE MU 2023 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ตลอดจนเป็
ข่าว/กิจกรรม
109 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
ข่าว/กิจกรรม
110 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย ในงานมหาไหมเมืองคาม ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 3
ข่าว/กิจกรรม
111 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
112 รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ สิทธเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกย่อย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
ข่าว/กิจกรรม
113 บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลและ ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา
ข่าว/กิจกรรม
114 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ
ข่าว/กิจกรรม
115 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.5 ของนักเรียนโครงการพิเศษ Sci-Math Gifted.
ข่าว/กิจกรรม
116 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการศึกษาแหล่งอารยธรรม English Outside the Box for SCiUS, 2023 เพื่อส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลั
ข่าว/กิจกรรม
117 ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้ารับรางวัลแข่งขันรายการประกวดทำคลิป VIDEO หัวข้อ
ข่าว/กิจกรรม
118 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4 ของนักเรียนโครงการพิเศษ Sci-Math Gifted.
ข่าว/กิจกรรม
119 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสากลรายการ ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.มุกดาหาร ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ข่าว/กิจกรรม
120 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอสน.ม.เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเ
ข่าว/กิจกรรม
121 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ งานบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนักเรียน
ข่าว/กิจกรรม
122 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองและครูจัดกิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ข่าว/กิจกรรม
123 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าว/กิจกรรม
124 งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช ให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนประจำปี 2566
ข่าว/กิจกรรม
125 โครงการ Science – Math Gifted จัดโครงการค่ายเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.4 - 5)
ข่าว/กิจกรรม
126 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”
ข่าว/กิจกรรม
127 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น NETSAT READY 2023 สัญจร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ข่าว/กิจกรรม
128 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย
ข่าว/กิจกรรม
129 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสและกิจกรรมเทศกาลขอพรจากดวงดาว (วันทานาบาตะ)
ข่าว/กิจกรรม
130 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ Stro
ข่าว/กิจกรรม
131 ผู้บริหารและคณาจารย์ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง)
ข่าว/กิจกรรม
132 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการพิเศษและสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการธรรมะเดลิเวอร์รี่
ข่าว/กิจกรรม
133 คณะ Supervisor Team โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ระยะที่ 2
ข่าว/กิจกรรม
134 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ 2566
ข่าว/กิจกรรม
135 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการภายใต้งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข่าว/กิจกรรม
136 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย
ข่าว/กิจกรรม
137 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการนำเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข่าว/กิจกรรม
138 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
139 งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติดโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดอบรมสารเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว&โรคเอดส์ในเด็กและวัยรุ่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข่าว/กิจกรรม
140 สื่อเพื่อเผยแพร่สาระความรู้ด้านองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าว/กิจกรรม
141 คณะ Supervisor Teams โครงการ IFTE ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรม
142 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการติวฟิต พิชิตข้อสอบ มข. “NETSAT” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ข่าว/กิจกรรม
143 ฝ่ายวิชาการและวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองโครงการพิเศษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนในโครงการพิเศษแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการ (Gifted Program: English, Gifted Program: S
ข่าว/กิจกรรม
144 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" รุ่นที่ 4
ข่าว/กิจกรรม
145 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จและขอบคุณบุคลากรที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
ข่าว/กิจกรรม
146 บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ข่าว/กิจกรรม
147 อธิการบดีลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
148 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้ารับเกียรติบัตรจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ข่าว/กิจกรรม
149 ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TERMINAL 21 KORAT Cover Dance Contest จัดโดย The Squad Dance Crew ณ ศูนย์สินค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว/กิจกรรม
150 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน รับฟังการแนะนำการบริการสารสนเทศต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับให้บริการของหน่วยงานที่หลากหลาย
ข่าว/กิจกรรม
151 โครงการ Turing โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ข่าว/กิจกรรม
152 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
153 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา2566
ข่าว/กิจกรรม
154 นักเรียนในโครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Sci-Math Gifted) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
ข่าว/กิจกรรม
155 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2566
ข่าว/กิจกรรม
156 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช เข้าอบรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่น
ข่าว/กิจกรรม
157 ​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
158 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องขงจื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในบร
ข่าว/กิจกรรม
159 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566
ข่าว/กิจกรรม
160 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม )โดย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีผลการเรียนก้าวหน้าและผลการเรียนเป็นเลิศขึ้น
ข่าว/กิจกรรม
161 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเรียนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
162 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ) ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม เป็นค่ายที่มีความประสงค์ให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
163 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
ข่าว/กิจกรรม
164 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ภาคบ่าย
ข่าว/กิจกรรม
165 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
ข่าว/กิจกรรม
166 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข่าว/กิจกรรม
167 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักศึกษาทั่วไปกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
168 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดประชุมรับฟังการชี้แจง โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
169 ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)จัดโครงการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
170 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น
ข่าว/กิจกรรม
171 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสที่นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครบตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด
ข่าว/กิจกรรม
172 ร่วมแห่กัณฑ์หลอน / ถวายกัณฑ์หลอนในโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566
ข่าว/กิจกรรม
173 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรม
174 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรัองเพลงสากล ในงานนิทรรศการวิชาการ ( Open House) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
ข่าว/กิจกรรม
175 มอบเกียรติบัตรให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
176 มอบเกียรติบัตรรางวัลห้องเรียนมีความสะอาด ประหยัดพลังงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข่าว/กิจกรรม
177 ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีกำหนดจัดโครงการแทรก/แก้ไข Anchor EPD DAY Esports Play Dance 2023
ข่าว/กิจกรรม
178 การพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน พืชสมุนไพร ในป่าโคกหนองไผ่
ข่าว/กิจกรรม
179 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนโรงเรียนมัธยมทาคานาวะได ประชุมร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ข่าว/กิจกรรม
180 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงงาน Grand Open House ดำรงค์ โฮมพลัส
ข่าว/กิจกรรม
181 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด สภากาชาดไทย ณ บริเวณโดมอาคารเรียนมัธยม 2
ข่าว/กิจกรรม
182 เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 13 ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข่าว/กิจกรรม
183 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาจิตและเจริญปัญญา
ข่าว/กิจกรรม
184 ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ได้จัดโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี ปีการศึกษา 2565
ข่าว/กิจกรรม
185 การประชุมผ่านระบบออนไลน์กับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน Z.P.H.S. Ilavaram, Andhra Pradesh ประเทศอินเดีย
ข่าว/กิจกรรม
186 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดโครงการนิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้นำเสนอผลงานทางด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
ข่าว/กิจกรรม
187 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายสะเต็ม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ข่าว/กิจกรรม
188 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ (ปัจฉิมนิเทศ) ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ข่าว/กิจกรรม
189 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าว/กิจกรรม
190 โครงการบริการวิชาการค่ายโค้ดดิ้ง สะเต็มศึกษาและดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ข่าว/กิจกรรม
191 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยม
ข่าว/กิจกรรม
192 ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ​ได้จัดโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน DMSU 3x3 Basketball Tournament 2023 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
193 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
194 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการจัดรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์
ข่าว/กิจกรรม
195 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้งาน “26 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ด้วยปณิธานยิ่งใหญ่ สร้างคนให้เต็มคน”
ข่าว/กิจกรรม
196 เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ เวที ศิลปวัฒนธรรม
ข่าว/กิจกรรม
197 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ข่าว/กิจกรรม
198 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการน้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสภานศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าว/กิจกรรม
199 กิจกรรม Folk Music Literature and performing friendships เพื่อแลกเปลี่ยนดนตรีพื้นบ้านไทย-จีน จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อ ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
200 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ NETSAT
ข่าว/กิจกรรม
201 ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าพบ Mr.Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ เพื่อทักทายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ข่าว/กิจกรรม
202 โครงการสัมมนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรสมรรถนะ การเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย” ณ บลูโฮเต็ล จังหวัดนครพนม
ข่าว/กิจกรรม
203 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดงานกีฬาสีภายใน (DMSU sports day 2022)
ข่าว/กิจกรรม
204 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าพบสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน และ สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ทั้งสองสมาคมได้ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด
ข่าว/กิจกรรม
205 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติวงศ์ นามปัญญา ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566
ข่าว/กิจกรรม
206 เข้าร่วมประชุม เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ข่าว/กิจกรรม
207 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส ปี 2565 (Christmas)
ข่าว/กิจกรรม
208 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2565-2566
ข่าว/กิจกรรม
209 คณะผู้บริหาร บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและสวดมนต์เจริญจิตภาวนา
ข่าว/กิจกรรม
210 มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาฟุตบอล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ข่าว/กิจกรรม
211 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดประชุมบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าว/กิจกรรม
212 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
ข่าว/กิจกรรม
213 ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายบริการและแนะแนว ( สานฝันฉันอยากเรียนสาธิต )
ข่าว/กิจกรรม
214 ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
215 ​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมงาน
ข่าว/กิจกรรม
216 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นประจำปี 2565 เนื่องใน
ข่าว/กิจกรรม
217 การประชุมวิชาการระดับชาติสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8
ข่าว/กิจกรรม
218 ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ( รับขวัญเสื้อกาวน์ )
ข่าว/กิจกรรม
219 ตัวแทนจาก The University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
220 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกฝนเทคนิคพิชิตโจทย์ เพื่อสรุปความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นศึกษาตอนปลาย ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสายชั้น
ข่าว/กิจกรรม
221 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและโครงการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการสำหรับนักเรียน Sci-Math Gifted ม.4 ม.5
ข่าว/กิจกรรม
222 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565
ข่าว/กิจกรรม
223 สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
ข่าว/กิจกรรม
224 การจัดโครงการสัมมนาการกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรม
225 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด สภากาชาดไทย
ข่าว/กิจกรรม
226 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมอบรมค่าย“เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น จัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต Anti Corruption Foundation
ข่าว/กิจกรรม
227 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ข่าว/กิจกรรม
228 มุฑิตาจิตปี 2565 นางพรรณี ไชยหาร
ข่าว/กิจกรรม
229 ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตร ในฐานะสถานศึกษาผู้ให้การส่งเสริมสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2565
ข่าว/กิจกรรม
230 นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำ อสน.ม.เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม
ข่าว/กิจกรรม
231 ผู้อำนวยการเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการพิเศษ Sci-Math Gifted,English Gifted,SEM
ข่าว/กิจกรรม
232 นับถอยหลังสู่ มหกรรมความรู้ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8
ข่าว/กิจกรรม
233 ผู้อำนวยการเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21
ข่าว/กิจกรรม
234 ผู้อำนวยการนำคณะกรรมการนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ อ.นพ.สถาพร กนกธร
ข่าว/กิจกรรม
235 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาดนตรีศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง
ข่าว/กิจกรรม
236 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร
ข่าว/กิจกรรม
237 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาดนตรีศึกษา ได้จัด โครงการดนตรีริมน้ำ
ข่าว/กิจกรรม
238 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) ได้เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด
ข่าว/กิจกรรม
239 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ร่วมประชุม บุคลากร เจ้าหน้าที่และสมาคมผู้ปกครอง
ข่าว/กิจกรรม
240 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ
ข่าว/กิจกรรม
241 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติและวันผ้าไทย
ข่าว/กิจกรรม
242 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายสะเต็ม STAM
ข่าว/กิจกรรม
243 พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
244 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
245 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าศึกษาดูงาน
ข่าว/กิจกรรม
246 บรรยากาศการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ข่าว/กิจกรรม
247 โรงพยาบาลสุทธาเวช ให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
ข่าว/กิจกรรม
248 ศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) ได้จัดโครงการอบรมด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าว/กิจกรรม
249 โรงเรียนสาธิตฯจัดโครงการค่ายสาธิตจิตอาสาครั้งที่ 18
ข่าว/กิจกรรม
250 ท่านอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ข่าว/กิจกรรม
251 สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อตรวจคุณภาพอาหาร
ข่าว/กิจกรรม
252 โรงเรียนสาธิตฯจัดโครงการไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ข่าว/กิจกรรม
253 โรงเรียนสาธิตฯยินดีต้อนรับ คณะ Supervisor team จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
254 มหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
ข่าว/กิจกรรม
255 สำนักคอมพิวเตอร์เข้าพบผู้ดูแลข้อมูลนักเรียนเพื่อชี้แจงนโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (PDPA))
ข่าว/กิจกรรม
256 โรงเรียนสาธิตฯ ยินดีต้อนรับผู้บริหารเทศบาลเมืองพลและคณะครู
ข่าว/กิจกรรม
257 โรงพยาบาลสุทธาเวชให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ
ข่าว/กิจกรรม
258 นางสาวบุญญาพร ทองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วมงานวันยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดีเด่น
ข่าว/กิจกรรม
259 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa) ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อร่วมติดตามโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, AI และ IoT
ข่าว/กิจกรรม
260 โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง
ข่าว/กิจกรรม
261 ประชุมบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565
ข่าว/กิจกรรม
262 ภาพบรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ข่าว/กิจกรรม
263 โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ข่าว/กิจกรรม
264 โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดค่ายบริการวิชาการสัญจร
ข่าว/กิจกรรม
265 งานแสดงมุทิตาจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ข่าว/กิจกรรม
266 โรงเรียนสาธิตได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข่าว/กิจกรรม
267 โรงเรียนสาธิตฯรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ข่าว/กิจกรรม
268 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)ร่วมประชุมจัดโครงการ 1 สภ. 1 สถานศึกษา
ข่าว/กิจกรรม
269 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่
ข่าว/กิจกรรม
270 โรงเรียนสาธิตฯ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ม.3
ข่าว/กิจกรรม
271 โรงเรียนสาธิตฯประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
ข่าว/กิจกรรม
272 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ได้เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ ICT
ข่าว/กิจกรรม
273 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ มอบของขวัญปีใหม่
ข่าว/กิจกรรม
274 โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม)ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส
ข่าว/กิจกรรม
275 สาธิต มมส.ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการสัญจรตามบริเวณจุดต่างๆ
ข่าว/กิจกรรม
276 โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ขอขอบพระคุณ บริษัท เวลล์ เมดิแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ข่าว/กิจกรรม
277 สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำหน้าโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรม
278 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 53 ปี
ข่าว/กิจกรรม
279 พัฒนาเขตพื้นที่โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
280 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
ข่าว/กิจกรรม
281 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA
ข่าว/กิจกรรม
282 สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) ทำความสะอาดพื้นที่ถนนรอบโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรม
283 ฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ลในบริเณโรงเรียนและหอพักในกำกับ
ข่าว/กิจกรรม
284 การตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าว/กิจกรรม
285 การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ข่าว/กิจกรรม
286 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ข่าว/กิจกรรม
287 ผู้อำนวยการรับมอบเครื่องสะท้อนหน้าจอแบบไร้สาย (dongle)
ข่าว/กิจกรรม
288 ผู้อำนวยการมอบผ้าไหมไทยให้แก่บุคลากร อาจารย์ทุกกลุ่มสาระ
ข่าว/กิจกรรม
289 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง
ข่าว/กิจกรรม
290 ชมรมบ้านดาราศาสตร์สาธิต
ข่าว/กิจกรรม
291 ข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วม
ข่าว/กิจกรรม
292 คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งโรงทาน
ข่าว/กิจกรรม
293 ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนสาธิตร่วมถวายต้นเงินสมทบกองกฐิน
ข่าว/กิจกรรม
294 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว/กิจกรรม
295 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564
ข่าว/กิจกรรม
296 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กรจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
ข่าว/กิจกรรม
297 ผู้อำนวยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ข่าว/กิจกรรม
298 ผู้อำนวยโรงเรียนการมอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสุธาเวช
ข่าว/กิจกรรม
299 บริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม
ข่าว/กิจกรรม
300 มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณคือ นางสุดใจ คลังแสง
ข่าว/กิจกรรม
301 ตัวแทนผู้อำนวยการเข้ารับโล่จากศึกษาธิการจังหวัด
ข่าว/กิจกรรม
302 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - บังสุกุล
ข่าว/กิจกรรม
303 ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยรับตรวจสอบในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น
ข่าว/กิจกรรม
304 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมประชุมกับสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ข่าว/กิจกรรม
305 ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ข่าว/กิจกรรม
306 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งฝ่ายประถมและมัธยมได้ร่วมประชุมกับอธิการบดีเพื่อวางแผนการเปิด
ข่าว/กิจกรรม
307 ประกาศรายชื่อเพิ่มโครงการพิเศษของม. 1และ ม. 4 ปี 64 (เพิ่มเติม)
ข่าว/กิจกรรม
308 โรงเรียนสาธิตได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าว/กิจกรรม
309 ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัคร ม.1 และ ม.4
ข่าว/กิจกรรม
310 ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์(ฉบับที่ 1/2564)
ข่าว/กิจกรรม
311 สำนักงานตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจประเมิน
ข่าว/กิจกรรม
312 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
313 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ข่าว/กิจกรรม
314 คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิจารณาเปิดสอนรายวิชาพื้นฐานให้กับโรงเรียนสาธิต
ข่าว/กิจกรรม
315 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 พิบูลบำเพ็ญเกมส์
ข่าว/กิจกรรม
316 จัดโครงการแทรก/แก้ไข Anchorสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน (Cover Dance And Creative Dance Contest 2020)
ข่าว/กิจกรรม
317 โครงการโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน (DMSU E-sports Tournament 2020)
ข่าว/กิจกรรม
318 เลขที่นั่งสอบ English exit exam 2020
ข่าว/กิจกรรม
319 สมาคมผู้ปกครองและครูและเครือข่ายผู้ปกครอง มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการค่ายนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและบูรณาการการเรียนรู้และโครงการค่ายต้านภัยหนาว
ข่าว/กิจกรรม
320 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วย ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข่าว/กิจกรรม
321 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าว/กิจกรรม
322 คณาจารย์และนิสิตปริญญาโทจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข่าว/กิจกรรม
323 อาจารย์ดุษฎี ศรีสองเมือง ตัวแทนผู้อำนวยการนำคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมงานมุฑิตจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
ข่าว/กิจกรรม
324 มุฑิตาจิตปี 2563 นายนิคม เนื่องวรรณะ
ข่าว/กิจกรรม
325 พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส
ข่าว/กิจกรรม
326 ผู้บริหารเดินสำรวจรอบโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรม
327 โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทย
ข่าว/กิจกรรม
328 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง”ปัญหาและการจัดการชั้นเรียน”
ข่าว/กิจกรรม
329 ทางสถาบันติว ออนดีมานด์ โดย ครูพี่แมน ได้มาติว Gat เชื่อมโยงฟรีให้กับนักเรียนสายชั้น ม.6
ข่าว/กิจกรรม
330 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรุ่นใหม่ทางด้านธุระกิจดิจิตอล
ข่าว/กิจกรรม
331 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
ข่าว/กิจกรรม
332 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าว/กิจกรรม
333 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ข่าว/กิจกรรม
334 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ตรวจสุขภาพประจำปี
ข่าว/กิจกรรม
335 โครงการติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนระดับ ม.4-ม.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการเตรียมพร้อมทางวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ข่าว/กิจกรรม
336 โครงการประชุมผู้ปกครองโครงการพิเศษ
ข่าว/กิจกรรม
337 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาตามรูปแบบ COMPETENCY
ข่าว/กิจกรรม
338 ผู้อำนวยการพบปะกับบุคลากรและนักเรียน
ข่าว/กิจกรรม
339 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เเละจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
ข่าว/กิจกรรม
340 ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
ข่าว/กิจกรรม
341 เปิดภาคเรียนวันแรกกับบรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวัน
ข่าว/กิจกรรม
342 ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในรูปแบบ New Normal
ข่าว/กิจกรรม
343 ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักปีการศึกษา 1/2563
ข่าว/กิจกรรม
344 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าว/กิจกรรม
345 ขอแจ้งเลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีผลการเรียนก้าวหน้าและผลการเรียนเป็นเลิศ
ข่าว/กิจกรรม
346 กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ข่าว/กิจกรรม
347 ตารางสอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ปีการศึกษา 2/2562
ข่าว/กิจกรรม
348 โครงการนิทรรศการศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
ข่าว/กิจกรรม
349 โครงการค่ายปัจฉิมนิพนธ์โครงการพิเศษ (SMG)
ข่าว/กิจกรรม
350 “เปิดโลกกิจกรรม” สรรสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างชีวิต ประจำปี 2563
ข่าว/กิจกรรม
351 กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากร ประจำเดือน มกราคม
ข่าว/กิจกรรม
352 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (เสริมสร้างกำลังใจเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน)
ข่าว/กิจกรรม
353 โครงการติวเตรียมสอบ GAT PAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ข่าว/กิจกรรม
354 ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรม
355 มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ
ข่าว/กิจกรรม
356 มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ
ข่าว/กิจกรรม
357 วันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ
ข่าว/กิจกรรม
358 สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ข่าว/กิจกรรม
359 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ข่าว/กิจกรรม
360 วันพ่อแห่งชาติ
ข่าว/กิจกรรม
361 การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี – โท – เอก ประจำปี 2562
ข่าว/กิจกรรม
362 ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 19-29 ธันวาคม 2562 เนื่องจากนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตครั้งที่ 44
ข่าว/กิจกรรม
363 รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ข่าว/กิจกรรม
364 ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ ณวัดสว่างวารี วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ข่าว/กิจกรรม
365 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมงานมุฑิตจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562
ข่าว/กิจกรรม
366 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ นำนักเรียนและครูจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ Plogging Mahasarakham ครั้งที่ 13
ข่าว/กิจกรรม
367 โครงการวันแม่แห่งชาติ เกี่ยวร้อยดวงใจมาลัยศิลป์ แทนคุณแผ่นดินพระแม่หลวง ประจำปี 2562
ข่าว/กิจกรรม
368 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนและวัฒนธรรมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
ข่าว/กิจกรรม
369 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
ข่าว/กิจกรรม
370 พิธีไหว้ครู 2562
ข่าว/กิจกรรม
371 อบรมพัฒนาหลักสูตรร่วมโรงเรียนสาธิต – วมว
ข่าว/กิจกรรม
372 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการพิเศษ
ข่าว/กิจกรรม
373 การประชุมใหญ่สามัญและปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ข่าว/กิจกรรม
374 ประชุมบุคลากรก่อนเปิดเทอม
ข่าว/กิจกรรม
375 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
ข่าว/กิจกรรม
376 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าว/กิจกรรม
377 โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561
ข่าว/กิจกรรม
378 โครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าว/กิจกรรม
379 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ(ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2561
ข่าว/กิจกรรม
380 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข่าว/กิจกรรม
381 โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2019
ข่าว/กิจกรรม
382 “ ๒๒ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ด้วยปณิธานยิ่งใหญ่ สร้างคนให้เต็มคน”
ข่าว/กิจกรรม
383 การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561
ข่าว/กิจกรรม
384 เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 ณ สถาบันขงจื่อ
ข่าว/กิจกรรม
385 ผู้อำนวยการเดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
386 โครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อสน.ม.)
ข่าว/กิจกรรม
387 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
ข่าว/กิจกรรม
388 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 2/2561
ข่าว/กิจกรรม
389 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับคณะผู้บริหารย์จากโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น เพื่อมาหารือข้อตกลง MOU
ข่าว/กิจกรรม
390 โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ม.4-5)
ข่าว/กิจกรรม
391 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายใน
ข่าว/กิจกรรม
392 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
ข่าว/กิจกรรม
393 พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ในการตกลงทำความร่วมมือทางการศึกษากับ Universiti Utara Malaysia, Sintok Campus
ข่าว/กิจกรรม
394 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
ข่าว/กิจกรรม
395 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดประใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561
ข่าว/กิจกรรม
396 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
397 โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอาเซียน(นำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มณฑลกว่างซี นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน)
ข่าว/กิจกรรม
398 วันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี สาธิต มมส.
ข่าว/กิจกรรม
399 DMSU Christmas Masquerade Ball 2017
ข่าว/กิจกรรม
400 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560
ข่าว/กิจกรรม
401 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯรับมอบเงินสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์
ข่าว/กิจกรรม
402 ต้อนรับคณะครูอาจารย์จาก โรงเรียน Akita Minami ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
ข่าว/กิจกรรม
403 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาแกนนำจิตอาสาสมัครสาธารสุขิสิต
ข่าว/กิจกรรม
404 ร่วมงานแถล่งข่าวกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
ข่าว/กิจกรรม
405 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “ระดับดีเด่น”
ข่าว/กิจกรรม
406 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากคณะกรรมการการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
ข่าว/กิจกรรม
407 โครงการเปิดหอพัก Open Dormitory MSU 2017
ข่าว/กิจกรรม
408 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน
ข่าว/กิจกรรม
409 โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematic Gifted Programme)
ข่าว/กิจกรรม
410 กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
ข่าว/กิจกรรม
411 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560
ข่าว/กิจกรรม
412 ประชุมผู้ปกครอกเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2560
ข่าว/กิจกรรม
413 กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ
ข่าว/กิจกรรม
414 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
ข่าว/กิจกรรม
415 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา
ข่าว/กิจกรรม
416 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
ข่าว/กิจกรรม
417 กิจกรรม วันทานาบาตะ (七夕, たなばた) 2017
ข่าว/กิจกรรม
418 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสีธิตสามัคคีเกมส์ครั้งที่ 42
ข่าว/กิจกรรม
419 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสามัญประจำปี 2560
ข่าว/กิจกรรม
420 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
421 พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าว/กิจกรรม
422 สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0
ข่าว/กิจกรรม
423 โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู
ข่าว/กิจกรรม
424 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าว/กิจกรรม
425 โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าว/กิจกรรม
426 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
427 ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิตครั้งที่ 9
ข่าว/กิจกรรม
428 เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
ข่าว/กิจกรรม
429 โครงการ Science mathematic Gifted 2016
ข่าว/กิจกรรม
430 งานมอบรางวัลโครงการ DMSU Test 2016
ข่าว/กิจกรรม
431 นิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าว/กิจกรรม
432 โครงการเฉลิมฉลองตรุษจีน 2017
ข่าว/กิจกรรม
433 กิจกรรมบริจาคโลหิต
ข่าว/กิจกรรม
434 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
435 DMSU TEST 2016
ข่าว/กิจกรรม
436 วันคล้ายวันสถาปนา 20 ปี สาธิต มมส. 20 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยปนิธานยิ่งใหญ่สร้างคนให้เต็มคน
ข่าว/กิจกรรม
437 นักเรียนโครงการ ว.ม.ว. เข้าค่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการต่างแดน ณ English Village สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ข่าว/กิจกรรม
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร : 0-4375-4333 ต่อ 3310, 3301
All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
 IP Address : 162.158.162.192
  : 422,886 IP