หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | หน่วยงานภายใน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT |
 
 
 
 

งานบุคคล

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ปรับวุฒิ - เพิ่มวุฒิ (pdf) Download
2 ปรับวุฒิ - เพิ่มวุฒิ (word) Download
3 ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ Download
4 แบบรายงานการพัฒนาตนเอง Download
5 ด้านหลังเอกสารใบลาทุกประเภท การมอบหมายงาน Download
6 ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ Download
7 แบบฟอร์มขอชี้แจงการลงเวลา เข้า- ออก Download
8 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Download
9 ใบลาพักผ่อน Download
10 การทำบัตรใหม่ Download
11 การรายงานความคืบหน้าผลการศึกษา Download
12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย Download
13 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา Download
14 ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Download
15 แบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Download
16 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ Download
17 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก Download

ไฟล์ทั่วไป

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รับเข้า ม.1 ปี 64 Download
2 ปฎิทินรับสมัคร 64 Download
3 รูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา Download
4 มาตรการ-การคัดกรองและเฝ้าระวัง-การแพร่ระบาดของ-COVID19 Download
5 ผังห้องสอบ-ม.1-ม.4- ปีการศึกษา 2564 Download
6 คู่มือผู้เข้าสอบ Download
7 SMG Download
8 ห้องปกติ Download
9 ม.1/1 Download
10 ม.1/2 Download
11 ม.1/3 Download
12 ม.1/4 Download
13 ม.1/5 Download
14 ม.1/6 Download
15 ม.1/7 Download
16 โควตา SMG เพิ่มเติม Download
17 รายละเอียดมาตรการการดูแลนักเรียน Download
18 รายชื่อนักเรียนที่คืนค่าอาหาร Download
19 รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงในโรงเรียน Download
20 เอกสารยินยอมผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer Download
21 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
22 ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.1-ปี 2565 Download
23 ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.4-ปี2565 Download
24 ประกาศโควตา-ร.ร.ที่ได้รับคัดเลือก Download
25 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน-2565 Download
26 มาตการควบคุมโรค COVID-19 ในการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 Download
27 แบบฟอร์มการกรอกตรวจหาเชื้อ Covid-19 Download
28 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Download
29 รายชื่อหอพักนาดูน 1/2565 Download
30 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงใน 1/2565 Download
31 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม 1/2565 Download
32 ประกาศชำระค่าเทอม 1/2565 Download
33 แต่งตั้งคณะกรรมการ Download
34 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงใน 2/2565 Download
35 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2/2565 Download
36 ประกาศ-รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม 2/2565 Download
37 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู-65 Download
38 วาระการประชุมใหญ่สามัญ-65-เครือข่าย Download
39 ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2/2565 Download
40 ประกาศรับสมัคร-นักเรียนใหม่-2566 Download
41 ประกาศโควตา-ร.ร.ที่ได้รับคัดเลือก-2566 Download
42 กำหนดการประชุมชี้แจงผู้ปกครองห้องเรียนวิทย์ในกำกับแพทย์ Download
43 รายชื่อม.1-2566 Download
44 รายชื่อม.4-2566 Download
45 เพิ่มเติมSMG ล่าสุด 22/05/2566 Download
46 เพิ่มเติมSEM Download
47 ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม-ปีการศึกษา-2566 Download
48 ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน-ปีการศึกษา-2566 Download
49 ประกาศเพิ่ม SEM เพิ่มเติม (ล่าสุด) 22/05/2566 Download
50 ม.1 ปี 2566 Download
51 ม.2 ปี 2566 Download
52 ม.3 ปี 2566 Download
53 ม.4 ปี 2566 Download
54 ม.5 ปี 2566 Download
55 ม.6 ปี 2566 Download
56 ประกาศแยกเป็นห้อง Download
57 108 Download
58 ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 ฉบับปรับปรุง Download
59 604 Download
60 วาระการประชุมใหญ่สามัญ-66-เครือข่าย Download
61 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปี66 Download
62 แบบสอบถามความพึงพอใจระบบ eschool (ยรำ) Download
63 แบบสอบถามความพึงพอใจระบบ eschool Download
64 o13-รายงานผลการประเมินตนเอง64 Download
65 O14- คู่มืออาจารย์-การสอน online DMSU Download
66 o14-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา-เกี่ยวกับการดูแลนักเรียน Download
67 คู่มือการใช้งานระบบ eschool Download
68 อบรมสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์ Download
69 e-School สำหรับนักเรียน Download
70 o27-แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและกล่าวโทษ Download
71 o36-แผนป้องกันการทุจริต66 Download
72 039-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf Download
73 o39-ข้อบังคับ-มมส-ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทย.pdf Download
74 031-ประกาศเจตนารมย์ No gift policy Download
75 o34-F2-แบบฟอร์มรายงานผลการประมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต 66 Download
76 o34-F1-แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66 Download
77 นโยบายการลาหยุดเรียน ม.6 Download
78 นโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียนภาคบ่ายวันศุกร์ ม.1-5 Download
79 นโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียนภาคบ่ายวันศุกร์ ม.6 Download
80 อัตราค่าธรรมเนียม-และค่าธรรมเนียมอื่น Download
81 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน-67-docx Download
82 ตารางสอบ-67 Download
83 ประกาศการให้โควตาเข้า-ม.1 Download

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร :
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719872
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 043-719800 ต่อ 3301
 •   งานธุรการ 043-719800 ต่อ 3326
 •   ฝ่ายการเงิน 043-719800 ต่อ 3302,3303
 •   ฝ่ายพัสดุ 043-719800 ต่อ 3327
 •   ฝ่ายบุคคล 043-719800 ต่อ 3308
 •   ห้องสมุด 043-719800 ต่อ 3304
 •   ห้องแผนและประกันคุณภาพ 043-719800 ต่อ 3305
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 043-719800 ต่อ 3306
 •   ห้องทะเบียน 043-719800 ต่อ 3307
 •   กิจกรรมนักเรียน 043-719800 ต่อ 3309
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719800 ต่อ 3310
 •   ห้องแนะแนว 043-719800 ต่อ 3312

 • All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
 IP Address : 162.158.162.163
  : 422,886 IP