หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
 
 
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับ ชื่อไฟล์ ประเภทเอกสาร ดาวน์โหลด
1 บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับบุคลากร Download
2 บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ สำหรับบุคลากร Download
3 ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับบุคลากร Download
4 ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62 สำหรับบุคลากร Download
5 รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ) สำหรับบุคลากร Download
6 รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) สำหรับบุคลากร Download
7 รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากร Download
8 รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว) สำหรับบุคลากร Download
9 รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า) สำหรับบุคลากร Download
10 รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า) สำหรับบุคลากร Download
11 รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว) สำหรับบุคลากร Download
12 รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ) สำหรับบุคลากร Download
13 รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ) สำหรับบุคลากร Download
14 สัญญาคำประกัน สำหรับบุคลากร Download
15 สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา) สำหรับบุคลากร Download
16 สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร) สำหรับบุคลากร Download
17 สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ สำหรับบุคลากร Download
18 สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา สำหรับบุคลากร Download
19 สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร สำหรับบุคลากร Download
20 หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ) สำหรับบุคลากร Download
21 แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง สำหรับบุคลากร Download
22 แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา สำหรับบุคลากร Download
23 แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ สำหรับบุคลากร Download
24 แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ สำหรับบุคลากร Download
25 แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ สำหรับบุคลากร Download
26 แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา สำหรับบุคลากร Download
27 ใบยกเลิกวันลา สำหรับบุคลากร Download
28 ใบลา สำหรับบุคลากร Download
29 ใบลาติดตามคู่สมรส สำหรับบุคลากร Download
30 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร สำหรับบุคลากร Download
31 ใบลาพักผ่อน สำหรับบุคลากร Download
32 ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม สำหรับบุคลากร Download
33 ใบลาอุปสมบท สำหรับบุคลากร Download
34 ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล สำหรับบุคลากร Download
35 ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา สำหรับบุคลากร Download
36 ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด สำหรับบุคลากร Download
37 ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย สำหรับบุคลากร Download
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร : 0-4375-4333 ต่อ 3310, 3301
All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
 IP Address : 3.235.66.217
  : 282,855 IP